Proominent

Samen plezier in onderwijs

Samen Opleiden: Veelzijdig opleiden in diversiteit bij Proominent.  

Sinds schooljaar 2018-2019 maakt Proominent deel uit van Samen Opleiden in de school. We werken met drie schoolopleiders die de taak hebben studenten van de HAN Pabo op onze scholen te begeleiden en de mentoren te ondersteunen. Studenten uit alle fases van de opleiding worden op onze opleidingsscholen geplaatst. Als opleidingsbestuur investeert Proominent samen met HAN Pabo in deze ontwikkeling, omdat wij vinden dat samenwerking noodzakelijk is voor het onderwijs in de toekomst hier hoort ook het opleiden van collega’s bij tot vakbekwame leerkrachten bij. We bieden daarom stageplaatsen met vakkundige mentoren aan toekomstige collega’s op al onze basisscholen.  

Veelzijdig opleiden in diversiteit. 

Proominent is onderdeel van het aspirant partnerschap Veelzijdig opleiden in diversiteit. In het partnerschap ‘Veelzijdig opleiden in diversiteit’ werkt Proominent samen met de volgende schoolbesturen: 

  • Han Pabo 
  • Onderwijsgroep Punt Speciaal 
  • Wonderwijs 
  • Entrea  
  • Kentalis 
  • De OnderwijsSpecialisten 
  • ATOS 
  • De Linge 

Dit is het eerste partnerschap waarin zowel het basisonderwijs als het gespecialiseerd (basis)onderwijs is vertegenwoordigd. We zien het als onze maatschappelijk opdracht om leerkrachten op te leiden die kwalitatief goed onderwijs voor iedereen nastreven, zo inclusief mogelijk. We zetten in dit partnerschap dan ook in op het gezamenlijk beter benutten van de expertise binnen het primair en het gespecialiseerd onderwijs. Niet alleen ten dienste van alle leerlingen, maar ook in het opleiden van toekomstige leraren. Hiermee is ons partnerschap vooralsnog uniek in Nederland. 

Het doel van de samenwerking is dat we het onderwijs samenbrengen in één leeromgeving voor studenten, waarbij het mogelijk is voor studenten om ook in het speciaal (basis)onderwijs stage te lopen en te leren in de diversiteit van stageplekken. Daarnaast willen we ook de samenwerking tussen onze besturen bevorderen, zodat we kennis en ervaring kunnen delen.  

Wat is een opleidingsbestuur? 

Proominent is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Studenten worden op een intensieve manier bij onze scholen betrokken. Ze maken onderdeel uit van het team (en de daarbij behorende taken), verzorgen lessen en zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de opleiding HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden. 

Wat betekent Samen Opleiden voor de leerkracht in de school? 

De leerkracht ontvangt de student van de HAN Pabo in zijn groep en als mentor begeleidt de student op de leerdoelen zoals deze zijn verwoord in de bekwaamheidseisen. De mentor voert ontwikkelingsgerichte gesprekken en ondersteunt de student in zijn/haar leerproces. De tussen- en eindbeoordelingen worden afgenomen door de schoolopleider in samenspraak met de mentor en de student.  Leerkrachten die geen student begeleiden als mentor, zijn wel onderdeel van de praktijkervaring van de student; tijdens pauzes, teamvergaderingen, overlegmomenten, e.d. komen zij ook in gesprek met de student.  Directeuren stimuleren een open houding bij de leerkrachten richting de studenten 

Mentoren 

Een mentor is een leerkracht die naast de verantwoordelijkheid voor de klas, ook een student begeleidt in zijn leerproces. Mentoren bieden studenten de ruimte om zich te ontwikkelen. Studenten uit de leerjaren 1, 2 en 3 verzorgen minimaal twee voorbereide activiteiten per dag aan de leerlingen, waarbij de student in het tweede en derde jaar de activiteiten aan elkaar koppelt en ook de lesovergangen leidt of zelfs een dag(deel) de leiding over de groep op zich neemt.  De mentor geeft de student feedback, feedforward en feedup op de lesvoorbereiding en op de uitvoering van de les.  Wanneer de mentor een LIO-student (Leraar In Opleiding, 4e jaars student) ontvangt, betekent dit dat hij/ zij bereid moet zijn om de groep 2,5 dag van de week over te laten aan de student als deze zover is na de oriëntatiefase. Dit schept kansen voor schoolontwikkeling, maar ook voor de groep of voor de persoonlijke ontwikkeling van de mentor. De mentor blijft wel in alle gevallen verantwoordelijk voor de groep.  

Proominent zorgt voor professionele mentoren door extra scholing. Een groot deel van onze mentoren heeft de training ‘Vaardiger worden in Professionele dialoog’ gevolgd. Deze training is verzorgd vanuit de HAN Pabo. Daarnaast verzorgen de schoolopleiders in samenwerking met de instituutsopleiders drie keer per jaar een mentortraining. Deze training is gericht op de inhoud van het onderwijsprogramma van de studenten zodat mentoren de student kunnen ondersteunen, gesprekstechnieken, het objectief beoordelen van de stageperiode samen met de schoolopleider en intervisie met mentoren onderling.  

Schoolopleiders 

Een schoolopleider voert begeleidingsgesprekken met zowel studenten als startende leraren, observeert de student tijdens lesbezoeken en bespreekt de observatie na, geeft feedback op het digitale portfolio van de student en beoordeelt aan het einde van de stageperiode de ontwikkeling van de student in overleg met de mentor middels het beoordelingsformulier. De schoolopleider signaleert en bespreekt knelpunten rond de begeleiding van studenten en/of (startende) leraren en of de student voldoende aan zijn/haar ontwikkelpunten kan werken. De schoolopleider werkt samen met instituutsopleiders en collega-schoolopleiders in de stichting en binnen het partnerschap. Daarnaast verzorgt de schoolopleider mentortrainingen voor mentoren van stichting Proominent en levert hij/zij een bijdrage aan de organisatie van opleiden in de school en werkt samen met de HAN Pabo voor een zo goed mogelijke verbinding tussen de opleiding en de praktijk.  

 

Instituutsopleiders 

Instituutsopleiders zijn opleidingsdocenten van de HAN Pabo die zijn verbonden aan ons partnerschap. Samen met de schoolopleider overleggen zij over de invulling van het praktijkprogramma op de scholen. In driehoeksgesprekken met de student en schoolopleider ondersteunen zij de student bij het vertalen van de stageopdrachten van de HAN Pabo naar de praktijk van de stageschool. In samenspraak met studenten verzorgen instituutsopleiders intervisie bijeenkomsten voor de studenten op de scholen, gericht op de stage-ervaringen  Instituutsopleiders denken mee met de inhoud van de mentortrainingen en verzorgen waar nodig onderdelen van deze training.  

Plaatsing van de studenten 

Stichting Proominent biedt plek aan ten minste 50 studenten van de HAN Pabo. De scholen van Proominent hebben onderling afgestemd hoeveel studenten er per school geplaatst kunnen worden per periode.

De eerstejaars student die start op de Pabo gaat na de herfstvakantie aan de slag op de stageschool (m.u.v. studenten die in februari gestart zijn met de opleiding). Deze student wordt door het stagebureau geplaatst op de door ons beschikbaar gestelde plaatsen. De tweede-, derde -en vierdejaars studenten mogen middels een opgaveformulier kenbaar maken bij welke regio/opleidingsschool zij stage willen lopen en bij welk bestuur. De studenten baseren hun keuze op hun ontwikkeling (waar wil ik mij verder in bekwamen, welke leerdoelen heb ik en op welke school kan ik daar goed aan werken?) en op hun interesse (welke school maakt mij nieuwsgierig naar het onderwijs, welke onderwijsvorm zou ik nog willen ervaren?). Met studenten die al stagelopen binnen onze stichting voeren de schoolopleiders ook gesprekken over de leerwensen van de student en op welke school en bij welke mentor zij een vervolgstap in hun ontwikkeling kunnen zetten.  

De studenten beschrijven hun leerdoelen en hun keuzes in een CV, waarmee zij kenbaar mogen maken op welke scholen van een bestuur zij stage willen lopen. De schoolopleiders ontvangen de CV’s van de studenten die bij stichting Proominent hun stage willen lopen. De schoolopleiders plaatsen deze studenten zo veel mogelijk op hun voorkeursschool, waar nodig overleggen zij met collega’s over de stageplaatsing.

Ons Verhaal leest u hier